Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

summerstar
08:34
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
08:34
2568 3d09

futurefurnace:

please serve her she is very hungry she walked an hour just to get here she has 8 children

summerstar
08:34
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasputniksweetheart sputniksweetheart
08:34
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

April 17 2017

summerstar
19:22
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viaczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:21
8738 865b 500
19:21
summerstar
19:19
1296 454f 500
Szczera oferta
Reposted fromvs vs viaczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:19
Tak, i aby ugruntować w sobie taką postawę, może dobrym pomysłem byłoby, o ile to możliwe, opiekować się aż do końca jakąś starszą osobą lub może rodzicem. Można nauczyć się, jak należy spokojnie i z pogodą witać starość i śmierć, nie zajmując się kimś ot tak, od niechcenia, ale robiąc to z zamiarem dowiedzenia się czegoś o swym własnym życiu, poprzez przyjrzenie się postawie własnego rodzica w ciągu jego ostatnich lat. Na tym właśnie polega uczenie się z własnej kultury
— Roshi Kosho Uchiyama
Reposted fromczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:18
3198 ef17
Reposted fromgainaxing gainaxing viaczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:18
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:18
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:17
summerstar
19:17
0550 25d5 500
Reposted fromMiziou Miziou viaczleksobotni czleksobotni
summerstar
19:17
4247 5702
Potato is life.

April 16 2017

summerstar
17:54
6494 9b1a
summerstar
17:54

April 15 2017

16:38
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaemeraldgirl emeraldgirl
summerstar
16:38
summerstar
16:38
0337 f5c4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl